Op steeds meer scholen verandert de rol van de intern begeleider naar kwaliteitscoördinator. Deze verandering vraagt veel van de professional. Naast zorgregisseur is de kwaliteitscoördinator ook leercoördinator en trendanalist. Dit vraagt om specifieke vaardigheden en competenties zoals het initiëren en begeleiden van veranderprocessen en het coachen van leerkrachten.

Niet alleen wordt er een groot beroep gedaan op het professioneel handelen, ook de positie van de kwaliteitscoördinator binnen de school verandert. Daarnaast spelen ook persoonlijke en interpersoonlijke factoren een rol. Dit vraagt om zelfkennis en reflectie op je eigen handelen in relatie tot de ander, het team en de organisatie. 

 • Je werkt meer vanuit je kwaliteiten
 • Je bent beter in staat om keuzes te maken
 • Je bent beter in staat om je collega’s te coachen
 • Je ervaart meer rust en tijd voor reflectie

Supervisie sluit goed aan bij mijn opleiding als KC’er. Dankzij supervisie heb ik meer zelfinzicht en zelfvertrouwen. Dit beïnvloedt mijn professionele handelen. Ik merk dat ik steeds zelfverzekerder in deze rol sta.

Door de supervisie leerde ik onderscheid aan te brengen tussen de gevoelde betrokkenheid en het hebben van de verantwoordelijkheid.

Wil je meer weten kijk hier, of neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Een goede begeleiding voorkomt uitval

Er is al veel geschreven, onderzocht en ontwikkelt om de uitval van startende de leerkrachten te voorkomen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een goede begeleiding tijdens de eerste drie jaar het zelfvertrouwen en welbevinden van de startende leerkracht versterkt en uitval voorkomt. Coaching en begeleiding helpen de leerkracht zich te ontwikkelen, groeien in het vak en te blijven werken met plezier.

Begeleiding op verschillende niveaus

Belangrijk is dat deze begeleiding op verschillende niveaus plaatsvindt. De startende leerkracht maakt verschillende fases door in zijn ontwikkeling en loopt tegen diverse vraagstukken aan. Naast alles wat te maken heeft met het lesgeven en samenwerken met collega’s, is er ook de schoolorganisatie en heeft de leerkracht te maken met ouders. Dit vraagt om begeleiding op de volgende gebieden:

 • schoolenculturatie: wegwijs worden binnen de school
 • werkdrukreductie: lesgebonden taken verminderen en opbouwen naar mogelijkheden
 • begeleiden in de klas: gericht op het pedagogische en didactisch handelen
 • professionele ontwikkeling: wie ben je en hoe ontwikkel je als professional
 • reflectie: de leerkracht ontwikkelt het vermogen om te reflecteren op werkervaringen en professioneel handelen

Begeleiding op maat

Wij geloven in begeleiding op maat. Belangrijk hierbij is dat er een veilige ruimte is om te ontwikkelen en dat er wordt aangesloten bij waar de leerkracht aan toe is. Bij Verta Onderwijsadvies werken we met dat wat er al is. We gaan uit van kwaliteiten en groeikracht. Samen met de leerkracht gaan we op zoek naar ontwikkelkansen en onderzoeken we welke vorm van begeleiding het beste aansluit.

De begeleiding van de startende leerkracht 
verdient een unieke aanpak
Maatwerk is onze standaard

Wij bieden begeleiding voor de startende leerkracht op verschillende niveaus:

Coaching

Wij bieden coaching gericht op het pedagogisch en didactisch handelen en het omgaan met werkdruk. Hierbij maken we gebruik van verschillende methodieken en werkvormen. Bijvoorbeeld: oplossingsgericht coachen, coaching on the job en co-teaching. Daarnaast bieden we coaching gericht op de ontwikkeling van de professionele identiteit.

Supervisie

Supervisie is een traject 10 bijeenkomsten. Het biedt de mogelijkheid om te leren vanuit werkervaringen en richt zich op de ontwikkeling van de professionele identiteit. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over waarden, kwaliteiten en valkuilen. Daarnaast worden onderliggende patronen en overtuigingen onderzocht. De leerkracht leert reflecteren op werkervaringen en onderzoekt en ontwikkelt handelingsalternatieven.

Intervisie

Het leren van en met elkaar, het geven en ontvangen van feedback en het delen van ervaringen binnen een intervisiegroep is stimulerend voor de ontwikkeling van de startende leerkracht. Wij bieden begeleiding voor intervisiegroepen van startende leerkrachten binnen een bestuur of samenwerkingsverband.

Strippenkaart

Daarnaast is het mogelijk om de verschillende vormen van begeleiding na of naast elkaar te volgen. Zo kan de leerkracht tijdens een een intervisie- of supervisietraject een aantal keer coaching on the job plannen. Hiervoor werken we met een strippenkaart. Het voordeel hiervan is dat deze begeleiding ingezet wordt wanneer dit nodig is. We sluiten aan bij concrete vraagstukken waardoor het leereffect groter wordt. Enkele voorbeelden:

 • vragen rond het bieden van een passende aanpak van zorgleerlingen
 • klassemanagement
 • voorbereiden oudergesprek
 • kortdurende coaching gericht op pedagogisch of didactisch handelen
 • co-teaching

Werkwijze

Lees hier https://vertaonderwijsadvies.nl/diensten/coaching-en-supervisie/ meer over onze werkwijze, of neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij Verta Onderwijsadvies werken we vanuit verbinding, vertrouwen en verdieping.

Stress van oudergesprekken?

We willen op korte termijn een gesprek over de gang van zaken in de klas van onze zoon! We zijn niet tevreden over de manier waarop er wordt opgetreden tegen pestgedrag”. Soms ontvang je als leerkracht mails waar je stress van ervaart. Hoe ga je op een goede manier hierover met ouders in gesprek? Wat zeg je wel en wat zeg je niet? Het internet staat vol met tips en trucs.

Ontmoeting

Volgens de Oostenrijks-Joodse filosoof Martin Buber is een gesprek een vorm van ontmoeting: 

‘Oprecht ontmoeten is een “ik-jij”-contact, een dialoog, waarbij je je openstelt voor wat zich aandient met de ander’. 

Tijdens een oudergesprek is er dus sprake van een ‘ik’ die een ander ontmoet. Vaak bereiden we ons goed voor op oudergesprekken en denken we goed na over wat de ander inbrengt aan vragen en onderwerpen. Maar wie is die ‘ik’? En wat neemt die ‘ik’ mee als bagage in zijn of haar koffer tijdens het oudergesprek? Welke erfenissen vanuit het verleden spelen er een rol? Welke stemmen praten er op de achtergrond?

Onbewuste patronen

Het is soms een hele klus om open en oprecht te luisteren naar wat de ander indient. Zeker als er nog onbewuste patronen op de achtergrond aanwezig zijn. Uit onderzoek naar goede gespreksvoering en de rol van leerkrachten binnen de dynamische driehoek wordt gesteld: “Dat het belangrijk is om te kijken naar hoe je als kind bent geweest, hoe je bent opgevoed en wat je hierin meeneemt in contact met ouders. Deze inzichten kunnen ervoor zorgen dat de momenten van onzekerheid, spanning en angst voor bepaalde ouders, beter beheerst kunnen worden”.

“Ik ben zo bang voor die dominante vader, omdat mijn eigen vader zo dominant is”

Inzicht

Wil je wat meer inzicht in je eigen patronen? Zodat je beter om te kunnen gaan met dat wat via anderen zich in je werk aandient?  Check onze website voor ons coach- of supervisieaanbod. Dan worden lastige gesprekken mogelijk mooie ontmoetingen.

Van kleine dorpsschool naar school met 2 locaties

12 jaar geleden startte ik als directeur van een grote basisschool met 2 locaties, na drie-en-een-half jaar directeur te zijn geweest van een kleine dorpsschool. Ik weet nog goed dat ik solliciteerde. Ik twijfelde enorm. Zat ik niet te kort op de school waar ik zat? Hoe groot was de kans dat ik het zou worden? Er zouden vast veel sollicitanten zijn met meer ervaring dan ik. In 2011 was er geen sprake van een tekort aan directeuren. Het kon maar zo zijn dat er 20 – 30 mensen op zo’n functie solliciteerden. Toch kreeg ik de baan en daarmee de kans om een volgende stap in mijn ontwikkeling te zetten.

“Ruim 10 jaar geleden kon het maar zo zijn dat er 20-30 mensen op een functie van schoolleider solliciteerden. Nu mag je blij zijn als het 3 of 4 zijn.”

Ervaren directeur gezocht

Anno 2023 ziet de wereld er heel anders uit. Een bestuur mag blij zijn als er op een directiefunctie drie of misschien wel vier kandidaten reageren. Wanneer het profiel vraagt om een heel ervaren directeur, dan is de spoeling nog dunner. Het mag duidelijk zijn: we hebben een lerarentekort in Nederland, maar het schoolleiderstekort is nog groter. De officiële cijfers wijzen dat ook uit. Het is dan niet gek dat in het onderwijs de focus op het invullen van dit tekort ook steeds meer gericht is op zij-instromers van buiten die ervaring hebben met leidinggeven in een andere sector dan het onderwijs.

Het schoolleiderstekort is verder opgelopen naar 13,6%
tegenover een lerarentekort van 9,5%

Startend directeur

Toen ik startte als directeur was er een subsidie waarmee zowel de opleiding als de begeleiding van de startende directeur bekostigd werd. Deze subsidie was bedoeld om leerkrachten die de stap naar directeur maakten te faciliteren en te ondersteunen. Het zou mooi zijn als dat juist in deze arbeidsmarkt een dergelijke subsidie nieuw leven ingeblazen wordt.

Subsidie

De focus van het ministerie van onderwijs ligt steeds meer op de facilitering van de zij-instromer. Dit geldt ook voor directeuren. Het ministerie heeft hier een subsidieregeling voor: De subsidieregeling Instroom schoolleiders po van buiten het onderwijs is bedoeld om besturen in het primair onderwijs te stimuleren om schoolleiders van buiten het onderwijs te werven. Deze regeling staat open tot en met 15 oktober 2023.

Gouden start

Een juiste begeleiding vanaf de start van een schoolleider van buiten het onderwijs is cruciaal. Het onderwijs start het schooljaar vaak met de gouden weken in de klas. Bedoeld om als leerkracht en klas een goede start te hebben met elkaar, vaak de eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar.

Gunnen we onze schoolleiders van buiten ook hun eigen gouden startweken?

Het koppelen van een ervaren schoolleider aan zo’n starter helpt deze directeur zijn gouden eerste weken te laten beleven in het onderwijs. Precies waar deze subsidie voor bedoeld is.

Verta Onderwijsadvies biedt zo’n ervaren directeur, die middels coaching on the job/ traineeship jou kan begeleiden in je gouden weken. Wil je hem ontmoeten?

Basisondersteuning

Last van een neerwaartse spiraal op school? Geen grip op de onrust en telkens ontevreden ouders of leerlingen? Ga dan niet aan de slag met allerlei afvinklijstjes, maar doe de interactieve IB scan. Een instrument waarbij de dialoog centraal staat.

Een tijdje geleden werd ik gevraagd of ik even mee kon denken op een school…..er waren wat probleempjes: 

 • De intern begeleider staat op omvallen, te druk met zorgleerlingen die voortdurend uit de bocht vliegen. 
 • Er is geen directeur, na het vertrek van de vorige is een nieuwe niet te vinden.
 • Leerkrachten klagen over werkdruk en melden zich regelmatig ziek. 

En de opbrengsten vallen ook tegen. Er is al twee keer rood gescoord op de eindtoets. Kortom een zorgwekkende situatie, om het woord crisis maar niet gebruiken.

Foto van de stand van zaken

Na een gesprek met het nog aanwezige MT blijkt dat er nogal wat te doen is op veel gebieden. Waar te beginnen? Er is sterk de behoefte aan overzicht; een goede ‘foto’ van de stand van zaken. Waar wringt de schoen? En aan welke knoppen moeten we draaien? 

Nu een audit afnemen of een interventieteam inzetten zou mooi zijn, maar dat vraagt nogal wat en dat is morgen niet geregeld.

Wat mij opvalt in zulke situaties, is dat er in het onderwijs al snel wordt gekozen voor een enorme checklist met de inspectie-eisen of lijvige analyseformulieren. Wat is goed en wat moet beter?

Verdiepende vragen

Maar dat is wat mij betreft niet praktisch en te kort door de bocht. Er mist daar iets fundamenteels: de dialoog over kwaliteit mét de betrokken mensen. Zij werken er vaak met heel hun ziel en zaligheid en hebben meestal zelf ook wel door dat het anders moet. Het ontbreekt vaak aan een analyserend gesprek met de juiste verdiepende vragen. Ik signaleer de behoefte aan een instrument om deze school te screenen op de basiskwaliteit. Niet vanuit een corrigerende houding, maar vanuit verbinding. Vanuit dit principe is de IB scan ontwikkeld, waarbij naast de criteria, het inhoudelijke gesprek belangrijk is.

Dialoog

Na de eerste proefsessies op scholen, blijkt het een helpend en compact instrument te zijn, dat waarde toevoegt. Door middel van de IB scan (met ruim 50 items van de basisondersteuning) voer je als IB/ MT onder begeleiding het inhoudelijke gesprek over de kwaliteit van de ondersteuning op school. Na afloop van het gesprek weet je haarfijn wat er te doen is en zie je in een oogopslag waar knelpunten, kwaliteiten en ook prioriteiten liggen.

De IB scan

Heb je kwaliteitsproblemen? Ben je als school toe aan het werken aan de basis? Is er input nodig voor een verbeterplan? En wil je in één dagdeel scherp zicht krijgen op de kwaliteit van je basisondersteuning?

De IB scan geeft inzicht in:

 • BASISKWALITEIT 
 • PREVENTIEVE EN LICHT CURATIEVE INTERVENTIES
 • CYCLUS HANDELINGSGERICHT WERKEN
 • IB ALS SPIL IN DE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR

Vanuit een heldere ‘foto’ ga je samen gericht aan de slag!

Als collega’s speciaal voor jou komen

Begin juli 2023 nam ik afscheid bij mijn vorige werkgever. Voor mij was er een afscheidsreceptie georganiseerd. Ik heb aan een aantal teams leiding mogen geven waar ik een speciale band met mensen heb opgebouwd. Ik besefte hoe bijzonder het is als mensen speciaal voor jou komen. Een oud-collega was speciaal naar mijn afscheidsreceptie gekomen. Op enig moment kwamen we in gesprek. “Arco”:, zei ze: “Ik ben je enorm dankbaar dat ik jou in mijn professionele carrière ben tegenkomen. Je bent belangrijk voor me geweest en die waarde voel ik nu nog steeds.” Ik schrok aanvankelijk van haar woorden, iemand die dat zo expliciet vanuit het niets uitspreekt. Maar de woorden bleven bij me hangen. Het besef drong door dat je als leidinggevende veel impact hebt op de ontwikkeling van medewerkers.

Jij bent belangrijk geweest voor mij en die waarde voel ik nog steeds!

Leidinggeven is mensenwerk

Als schoolleider heb je een bepaalde verantwoordelijkheid en rol, maar je bent bovenal mens. Elke schoolleider is een mens van vlees en bloed, en geeft leiding aan mensen van vlees en bloed.Dat is iets waar ik mij altijd bewust van ben. In het onderwijs kunnen we heel erg druk zijn met taken, opdrachten, systemen, todo-lijstjes en nog heel veel meer. Goede leiders zijn naast taakgericht, vooral ook mensgericht. Ze hebben oog voor en zien de mens achter de professional. Ze kijken naar de sterke punten van professionals en weten die aan te boren en te benutten. Het benutten van menselijk potentieel zorgt voor meer energie, intrinsieke motivatie en meer plezier in het werk.

De mens zien in de kleine dingen

Als je als leider ergens nieuw start, krijg je te maken met een team van mensen. Ik zet altijd de menselijke kant van mijn leidinggeven bewust in. Voor mij zit dat in kleine dingen. Aan het begin van de dag even een rondje langs alle collega’s en ze goedemorgen wensen. Een collega die na schooltijd binnenloopt voor een vraag, eerst zelf een vraag stellen:

 • Hoe was je dag voor de klas?
 • Waar kijk je blij op terug deze week?
 • Wat was je geluksmomentje vandaag?
 • Wat neem je mee naar volgende week?

Kleine en eenvoudige vragen of acties, maar ze worden gewaardeerd. Het zijn vragen die ruimte geven, vertrouwen uitstralen en leid tot verbinding tussen medewerker en schoolleider.

Een kaartje als dank

Na ze zomervakantie lag er een kaartje met een foto op de deurmat, van de oud-collega. In het gesprekje op mijn afscheidsreceptie hadden we het over onze eerste samenwerking. Ze vond onlangs een foto uit die tijd. ,,Die stuur ik je nog wel op, want die ben ik vergeten mee te nemen”, zei ze. Daar was de foto dan met nog een kaartje met een succeswens voor mijn nieuwe uitdaging. Ze had daad bij woord gevoegd en was haar belofte niet vergeten. Als leidinggevende ben je van waarde en heb je impact op mensen! Zoveel werd mij wel duidelijk in dit gesprekje. Met de menselijke kant maak je het verschil als leider!

Heb jij het lef van de gelaarsde kat?

Start jij na de vakantie als intern begeleider of directeur dan wacht je een mooie uitdaging. Je hebt er zin in, maar spannend is het ook. Vragen als: Kan ik dit wel? Wat hoort er binnen mijn takenpakket? Wat verwachten de teamleden van mij? Spelen door je hoofd. Je bereidt je voor door met anderen over je nieuwe rol te praten, vakliteratuur te lezen en misschien heb je ook al een scholing gevolgd of op de planning staan. Maar toch, het blijft een spannende stap.

Het bos in

Een paar weken voor de zomervakantie liep ik door het bos, samen met een professional uit het onderwijs. Ze was net aangenomen en had zin in haar nieuwe baan. Tegelijkertijd was ze druk met de afronding, overdragen en afscheid nemen op haar oude werkplek. Ze zat in een transitie fase, het oude loslaten en dan starten met haar nieuwe baan. Ze had er heel veel zin in, maar een stemmetje in haar hoofd zaaide twijfel. Kan ik dit wel? Is dit niet te hoog gegrepen? Heb ik wel voldoende expertise? Deze onrust, het ongemak, hoort bij zo’n overgangsfase. Samen met iemand reflecteren op dit proces is dan helpend. We lieten ons tijdens dit gesprek leiden door het sprookje van De gelaarsde kat. Tijdens coaching en supervisie gebruik ik vaak creatieve werkvormen, reflecteren aan de hand van een verhaal of boek is er één van. En waar kan dat nou beter dan in het bos? Ons kantoor en coachruimtes bevinden zich vlakbij het bos dus hier maken we dan ook graag gebruik van.

De gelaarsde kat

Ken je het sprookje nog?

Van de molenaar en zijn drie zonen. De derde zoon die als erfenis niet de molen of het paard kreeg, maar een kat. Een kat in de zak dacht hij, maar dat pakte heel anders uit. Die kat regelde alles zodat de zoon van de molenaar wel in zijn nieuwe rol als markies moest stappen.

Het is een mooi en uitdagend voorbeeld wat deze kat ons geeft. Hij heeft een behoorlijk portie lef en is verrassend inventief en pro-actief.

Als je iets wilt worden mag je nu beginnen het te zijn.

Pak je rol

Nu heb jij niet zo’n heldhaftige creatieve viervoeter met hoed en zwaard die de zaakjes voor je regelt. Jij hebt nog iets veel krachtigers in handen: Je neemt jezelf mee! Met al je kwaliteiten, ervaring en competenties. Je hoeft je niet mooier voor te doen, maar je mag wel in je nieuwe rol stappen en onderzoeken hoe deze bij jou past. Welke kwaliteiten heb je die passen bij deze rol? Welke nieuwe kanten van jezelf komen naar voren? Waar heb je wat te leren? Gun jezelf de tijd. Het hoeft niet meteen perfect. Je mag oefenen en ontdekken. Als je iets wilt worden mag je nu beginnen het te zijn.

Sta af en toe even stil

Deze eerste weken komt er veel op je af. Neem af en toe de tijd voor reflectie en sta eens stil bij één van de volgende vragen:

 • Welke van mijn rollen pak ik van nature op?
 • Hoe kan ik dit inzetten op mijn nieuwe werkplek?
 • Op welke momenten ervaar ik flow?
 • Waar houd ik mezelf nog klein?
 • Wat wil ik graag meer van mezelf laten zien?
 • Wat is mijn eerste stap om zichtbaar te zijn?

Heb je behoefte aan iemand die met je meeloopt tijdens deze eerste periode? Die de tijd neemt om samen met je stil te staan bij jouw vragen? Die samen met jou zoekt hoe jij je rol kan pakken op een manier die bij jou past? Wij bieden verschillende vormen van coaching en supervisie. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋 Hoe kunnen we je helpen? Stuur ons een berichtje!